HỒ CẢNH QUAN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CHÍNH TRỊ TỈNH BR-VT

HỒ CẢNH QUAN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CHÍNH TRỊ TỈNH BR-VT

HỒ CẢNH QUAN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CHÍNH TRỊ TỈNH BR-VT

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

HỒ CẢNH QUAN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CHÍNH TRỊ TỈNH BR-VT

HỒ CẢNH QUAN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CHÍNH TRỊ TỈNH BR-VT

Xây lắp Hồ D3 và D4 dự án HTKT và cảnh quan thuộc TTHC – Chính trị tỉnh tỉnh BR – VT

Chủ đầu tư: Ban QLDA Sở Xây dựng

Giá trị dự án: 30.126.894.281 đồng

Địa điểm xây dựng: TP. Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: công trình câp IV

Nội dung công việc:

Hồ nước trung tâm (D3) – phía sau Khối Trung tâm Hội nghị: Đáy hồ BTCT M300 dày 25cm đổ tại chỗ, lát gạch Ceramic màu xanh, thành hồ BTCT M300 dày 4cm.

  Hồ nước (D4) – phía trước Khối Trung tâm Hội nghị: Đáy hồ BTCT M300 dày 25cm, lát gạch Mosaic màu xanh biển sẫm, thành hố BTCT M300 dày 40cm

Thời điểm khởi công: Tháng 08 năm 2010

Thời điểm hoàn thành : Tháng 3 năm 2012